COMPANY
GI?I THI?U V? LIT

???c thành l?p vào n?m 1991, LIT ?? tr? thành m?t trong ba nhà phát tri?n và s?n xu?t h? th?ng UV trong l?nh v?c kh? trùng n??c, kh?ng khí, b? m?t hàng ??u trên th? gi?i.

LIT có các nhà máy s?n xu?t t?i Erfurt, ??c và Moscow, Nga. D?ch v? h? tr? bán hàng t?i ??a ph??ng ???c ??m b?o v?i các v?n phòng chi nhánh ? Hà Lan, Trung Qu?c, Hungary, Bulgaria, Tay Ban Nha và C?ng hòa Séc. Bên c?nh ?ó, các s?n ph?m và d?ch v? LIT c?ng ???c cung c?p ? các th? tr??ng khác nhau th?ng qua m?t m?ng l??i phan ph?i r?ng l?n.

C?ng ty t?p trung ??y m?nh nghiên c?u trong l?nh v?c ?ng d?ng UV cho các ngành c?ng nghi?p khác nhau. Phòng Nghiên c?u & Phát tri?n g?m 2 Giáo s? và 10 Ti?n s? khoa h?c, t?p trung m?nh vào các ?ng d?ng sáng t?o c?a tia c?c tím cho các ngành c?ng nghi?p khác nhau.

Trung tam nghiên c?u và s?n xu?t, Erfurt (Germany)

C?ng ngh? tia c?c tím ???c ?ng d?ng ?? kh? trùng n??c, kh?ng khí và kh? trùng b? m?t d?a trên kh? n?ng di?t khu?n c?a tia UV-C.

B?c x? tia c?c tím là b?c x? ?i?n t? n?m gi?a tia X và ánh sáng nhìn th?y, có b??c sóng kho?ng t? 100-400 nanomet.

B??c sóng UV ???c chia thành 4 nhóm, m?i nhóm v?i tác d?ng di?t khu?n khác nhau - UV-A (315-400 nm), UV-B (280-315 nm), UV-C (200-280 nm) và UV chan kh?ng (100-200 nm).

Tia c?c tím n?m trong vùng sóng ?i?n t?C? ch? c?a quá trình di?t
khu?n b?ng UV

Trong d?y quang ph? tia UV, UV-C ???c xem là tia UV có b?c x? m?nh nh?t, do ?ó d? dàng ???c h?p th? b?i DNA, RNA và protein. D?y b?c x? này ???c g?i là d?y b?c x? di?t khu?n do hi?u qu? kh? trùng cao ch?ng l?i vi khu?n và virus. Tác d?ng di?t khu?n cao nh?t x?y ra t?i b??c sóng 205-280 nm và ?? nh?y di?t khu?n t?i ?a ? b??c sóng 265 nm.

Tác d?ng di?t khu?n ???c d?a trên s? h?p th? photon b?i các phan t? DNA và RNA. Ph?n ?ng quang hóa phá v? k?t c?u các DNA và RNA làm m?t kh? n?ng tái t?o c?a vi sinh v?t. Quá trình này ???c g?i là làm b?t ho?t vi sinh v?t.

C?ng ngh? kh? trùng b?ng tia UV có th? ?ng d?ng cho n??c c?p, x? ly n??c th?i c?ng nh? kh? trùng kh?ng khí và b? m?t.

Các ?u ?i?m chính c?a c?ng ngh? này:

  • Hi?u qu? cao ch?ng l?i hàng lo?t vi sinh v?t bao g?m c? nh?ng vi sinh v?t kháng ???c clorin (nh? virus và bào t? sinh v?t ??n bào);
  • Kh?ng ?nh h??ng ??n tính ch?t v?t ly, hóa h?c và c?m quan c?a n??c và kh?ng khí; kh?ng có s?n ph?m ph?; S? d?ng quá li?u kh?ng gay nguy hi?m;
  • Chi phí ??u t? th?p, ?i?n n?ng tiêu th? và chi phí v?n hành th?p;
  • H? th?ng UV nh? g?n và d? ho?t ??ng; kh?ng c?n bi?n pháp phòng ng?a an toàn ??c bi?t khi v?n hành.

Ngu?n cung c?p tia UV ch? y?u là ?èn h?n h?p (amalgam) áp th?p và ?èn th?y ngan trung áp. M?i ?èn UV trung áp có c?ng su?t cao h?n vài kW, nh?ng hi?u su?t th?p h?n ?áng k? (9-12%) so v?i ?èn áp th?p v?i hi?u su?t kho?ng 35-40% và n?ng l??ng cho m?t bóng ?èn lên ??n 1000 watt.

H? th?ng UV ???c trang b? v?i c?ng ngh? amalgam th??ng ?òi h?i m?t b?ng l?n h?n m?t chút nh?ng có hi?u qu? n?ng l??ng cao h?n ?áng k?.

H? th?ng UV ???c l?a ch?n d?a vào li?u l??ng UV c?n thi?t, l?u l??ng, các th?ng s? v?t ly và hóa h?c c?a ??i t??ng c?n ???c kh? trùng. Các tiêu chu?n thi?t k?, cách v?n hành linh ho?t, kinh t? và b?n v?ng c?ng là các th?ng s? thi?t k? quy?t ??nh.

H? th?ng UV LIT dùng cho quá trình kh? trùng n??c:

N??c c?p t? ngu?n n??c ng?m

N??c c?p t? ngu?n n??c m?t có s? k?t h?p v?i clorin và ozon hóa

N??c th?i ?? th?

N??c th?i c?ng nghi?p

N??c th?i tái s? d?ng v?i m?c ?ích t??i tiêu trong n?ng nghi?p, c?ng viên thành ph?, v.v

B? b?i và c?ng viên n??c gi?i trí

Nu?i tr?ng th?y s?n (??i v?i n??c ng?t và n??c bi?n)

H? th?ng c?p n??c tu?n hoàn, k?t h?p v?i các c?ng ngh? khác

Các ngành c?ng nghi?p khác v?i s? k?t h?p v?i các c?ng ngh? khác

H? th?ng kh? trùng b?ng uv lit cho kh?ng khí vá x? ly bê m?t:

D??c ph?m và c?ng nghi?p th?c ph?m

N?ng nghi?p

C? s? y t?

C?ng trình c?ng c?ng

Ph??ng ti?n c?ng c?ng

LIT s?n xu?t nhi?u lo?i h? th?ng UV và cung c?p các gi?i pháp k? thu?t ?? kh? trùng n??c, kh?ng khí và b? m?t cho các ngành c?ng nghi?p và c?ng trình c?ng c?ng khác nhau.

??i v?i t?ng d? án và t?ng ?i?u ki?n v?n hành c? th?, các chuyên gia c?a LIT ch?n thi?t b? UV và t?i ?u hóa th?ng s? ?? ??a ra gi?i pháp ?áng tin c?y và ??t hi?u qu? chi phí.

LIT cung c?p d?i s?n ph?m r?ng các h? th?ng kh? trùng b?ng UV ??i v?i n??c t? nhiên, n??c s?n xu?t c?ng nghi?p, n??c th?i và các lo?i ?ng d?ng khác v?i c?ng su?t khác nhau ph? thu?c vào ch?t l??ng n??c, m?c ?? kh? trùng và các ?i?u ki?n v?n hành.

D?i r?ng các thi?t b? UV LIT ???c ch?ng nh?n theo tiêu chu?n qu?c t?: ?VGW (áo), DVGW (??c), USEPA (M?).

DUV - nhóm s? d?ng bu?ng UV kín (thi?t b? áp l?c) v?i h??ng dòng ch?y d?c theo chi?u dài bóng ?èn.

DUV Pro - nhóm s? d?ng bu?ng UV kín (thi?t b? áp l?c) v?i h??ng dòng ch?y c?t ngang chi?u dài bóng ?èn.

MLP - nhóm h? th?ng l?p trong m??ng h? v?i h??ng dòng ch?y d?c theo chi?u dài bóng ?èn.

MLV - nhóm h? th?ng l?p trong m??ng h? v?i d?ng ??ng h??ng dòng ch?y c?t ngang chi?u dài bóng ?èn.

Vi?c t? ??ng hóa thi?t b? UV c?a LIT và b? ?i?u khi?n ???c thi?t k? d?a trên vi?c s? d?ng h? th?ng vi x? ly c?a các th??ng hi?u n?i ti?ng nh? VIPA, SIEMENS, Schneider Electric có th? ?áp ?ng v?i t?ng yêu c?u c? th? c?a khách hàng. H? th?ng UV c?a LIT ???c trang b? c?m bi?n ?o c??ng ?? tia c?c tím ???c s?n xu?t b?i LIT ho?c bên th? ba. C?m bi?n ?o c??ng ?? tia UV ???c ch?ng nh?n b?i các nhà s?n xu?t toàn c?u n?i ti?ng. T?t c? thi?t b? LIT (ngo?i tr? cho các h? th?ng quá nh?) ??u có h? th?ng ?i?u ch?nh li?u l??ng, ?? t?i ?u hóa ?i?n n?ng tiêu th?. LIT áp d?ng h? th?ng làm s?ch b?ng hóa ch?t và/ho?c b?ng h? th?ng quét c? khí t? ??ng m?t cách hi?u qu? cho các lo?i thi?t b? khác nhau, yêu c?u làm s?ch ph? thu?c vào ?i?u ki?n v?n hành và yêu c?u c?a khách hàng.

LIT s?n xu?t b?n lo?i h? th?ng kh? trùng UV ??i v?i các lo?i ch?t l??ng n??c và các ?ng d?ng khác nhau: DUV, DUV Pro, MLP, MLV.

S? phan b? c??ng ?? tia c?c tím trong bu?ng UV, h? th?ng phan ph?i và làm ??u n??c xác ??nh hi?u qu? kh? trùng và ?? tin c?y trong quá trình v?n hành c?a h? th?ng kh? trùng UV. Thi?t b? UV c?a LIT ???c thi?t k? d?a trên các th?ng s? c?a n??c, ?i?u ki?n v?n hành ??i v?i các l?u l??ng và các lo?i n??c khác nhau.

Các nhóm s?n ph?m DUV, DUV Pro, MLP, MLV c?a LIT ???c chia thành các lo?i A, B, E, F, G, K, N ?? phù h?p v?i t?ng ?ng d?ng và ch?t l??ng n??c c?n ???c kh? trùng. M?i lo?? ???c t?i ?u hóa cho m?t kho?ng ?? truy?n tia UV (UVT) ?? cung c?p hi?u qu? kh? trùng t?i ?a v?i t?n th?t áp th?p nh?t

C? s? c?a b?t k? h? th?ng UV kh? trùng n??c, kh?ng khí và b? m?t là ngu?n UV (?èn). Th?ng s? ?èn UV – m?c tiêu th? ?i?n n?ng, hi?u su?t, kích th??c, tu?i th? bóng ?èn, giá c? - quy?t ??nh ??c tính k? thu?t, kinh t? và kh? n?ng c?a t?ng h? th?ng UV.

Do vi?c chuy?n ??i n?ng l??ng UV hi?u qu?, LIT t?p trung vào th? h? m?i c?a ?èn UV h?n h?p amalgam áp su?t th?p, ngu?n UV ?áng tin c?y nh?t cho các h? th?ng UV hi?n nay (các lo?i ?èn khác nhau có th? ???c áp d?ng cho t?ng d? án c? th?). LIT s? d?ng d?i r?ng các lo?i ?èn ???c s?n xu?t b?i CHíNH LIT và các nhà s?n xu?t hàng ??u th? gi?i (Philips Lighting, LSI/Lightech) v?i m?c tiêu th? ?i?n n?ng t? 15 W ??n 1 kW, hi?u qu? kho?ng 40% và tu?i th? bóng ?èn lên ??n 16,000 gi?. Là chuyên gia trong c?ng ngh? ?èn UV cho phép LIT có th? s?n xu?t các h? th?ng UV có hi?u su?t n?ng l??ng cao v?i b?t k? c?ng su?t nào và cung c?p cho khách hàng ngu?n UV ?áng tin c?y, ch?t l??ng cao trong b?t k? ?ng d?ng nào trên toàn th? gi?i.

LIT UV Vi?t Nam
Email: vietnam@lit-uv.com

LIT Hungary
Budapest, Hungary
Tel.: +36 1 239 5268
Email: hungary@lit-uv.com

LIT UV Elektro
Erfurt, Germany
Tel.: +49 3643 48999 0
Email: germany@lit-uv.com

LIT Poland
Lodz, Poland
Tel.: +48 603 304 3667
Email: poland@lit-uv.com

LIT UV Europe
Eindhoven, the Netherlands
Tel.: +31 402 240 730
Email: info@lit-uv.com

LIT Asia
Beijing, China
Tel.: +86 139 111 639 97
Email: asia@lit-uv.com

LIT Moscow
Moscow, Russia
Tel.: +7 495 733 9526
Email: lit@lit-uv.com

LIT Turkey
Istanbul, Turkey
Tel.: +90 212 945 0 269
Email: turkey@lit-uv.com

Th?ng tin yêu c?u

C?m ?n quí khách ?? quan tam ??n s?n ph?m c?a chúng t?i. Xin vui long ?i?n vào m?u bên d??i và b?m vào nút Xác nh?n. Chúng t?i s? g?i th?ng tin yêu c?u c?a quí khách s?m nh?t có th?.

Tên
C?ng ty
N??c
E-mail
?i?n tho?i
N?i dung

久久免费视频,久热香蕉在线视频免费,免费观看男女性高视频