COMPANY
O FIRMIE

Powsta?a w 1991 roku firma LIT znajduje si? w grupie trzech czo?owych liderów na ?wiecie w dziedzinie konstruowania i produkcji ultrafioletowych systemów do dezynfekcji wody, powietrza i powierzchni.

LIT posiada kompleks produkcyjny w Niemczech (Erfurt) oraz spó?ki zale?ne i przedstawicielstwa odpowiedzialne za rozwój, sprzeda? i obs?ug? serwisow? w: Holandii, Chinach, Bu?garii, Polsce oraz na W?grzech.

LIT udziela bardzo du?o uwagi badaniom w dziedzinie zastosowania ultrafioletowych technologii w ró?nych ga??ziach przemys?u.

Technologia dezynfekcji ultrafioletem: wody, powietrza i powierzchni jest oparta na bakteriobójczym dzia?aniu promieniowania UV.

Promieniowanie ultrafioletowe - elektromagnetyczne promieniowanie, umiejscowione jest mi?dzy promieniowaniem rentgenowskim i widzialnym (zakres d?ugo?ci fal od 100-400 nm).

Wyró?niamy kilka odcinków spektrum ultrafioletowego promieniowania o ró?nym dzia?aniu biologicznym: UV-A (315-400 nm), UV-B (280-315 nm), UV-C (200-280 nm), pró?niowy UV (100-200 nm).

Ultrafiolet w spektrum promieniowania elektromagnetycznegoMechanizm dezynfekcji UV

Z ca?ego zakresu UV odcinek UV-C cz?sto nazywany jest bakteriobójczym ze wzgl?du na swoj? wysok? dezynfekuj?c? efektywno?? w stosunku do bakterii i wirusów. Najwy?sz? bakteriobójcz? wra?liwo?? mikroorganizmy maj? przy d?ugo?ci fali 265 nm.

Promieniowanie UV jest fizyczn? metod? dezynfekcji opartej na fotochemicznych reakcjach, które nieodwracalnie uszkadzaj? struktury DNA i RNA w mikroorganizmach.

W rezultacie mikroorganizm traci mo?liwo?ci rozmna?ania si? (inaktywacja).

Technologia dezynfekcji UV mo?e by? stosowana zarówno w systemach uzdatniania wody, urz?dzeniach sanitarnych, jak i przy dezynfekcji powietrza i powierzchni.

G?ówne zalety UV technologii:

 • wysoka efektywno?? dezynfekcji w stosunku do szerokiego spektrum mikroorganizmów uwzgl?dniaj?c mikroorganizmy odporne na chlorowanie takie jak wirusy i pierwotniaki
 • brak wp?ywu na fizyko-chemiczne i organoleptyczne w?a?ciwo?ci wody i powietrza, nie powstaj? uboczne zwi?zki, nie ma niebezpieczeństwa przedawkowania
 • niskie koszty inwestycyjne, niskie zu?ycie energii i niskie koszty eksploatacyjne
 • urz?dzenia UV s? kompaktowe , proste w obs?udze, nie wymagaj? specjalnych ?rodków bezpieczeństwa.

Podstawowym ?ród?em promieniowania UV stosowanym w przemy?le s? rt?ciowe lampy wysokoci?nieniowe i rt?ciowe lampy niskiego ci?nienia, w tym amalgamatowe lampy niskiego ci?nienia. Lampy wysokiego ci?nienia posiadaj? wysok? moc jednostkow? (kilka kW), ale maj? ni?sz? sprawno?? η (9-12%) i mniejsz? ?ywotno?? ni? lampy niskiego ci?nienia, których sprawno?? wynosi ok. η~40%, a moc jednostkowa osi?ga dziesi?tki i setki Watt. Systemy UV z lampami amalgamatowymi s? niewiele mniej kompaktowe, ale za to s? bardziej energooszcz?dne w porównaniu z systemami wykorzystuj?cymi lampy wysokiego ci?nienia. Wymagana ilo?? urz?dzeń UV, ich typ i ilo?? lamp UV w nich wykorzystanych zale?y nie tylko od wymaganej dawki promieniowania, wydajno?ci i fizyko-chemicznych parametrów jako?ci dezynfekowanego ?rodowiska, ale i od warunków pracy i u?ytkowania.

Systemy UV firmy LIT znajduj? zastosowanie do:

dezynfekcji wody z podziemnych ?róde? wody

przygotowania pitnej wody z wód powierzchniowych w po??czeniu z chlorowaniem i ozonowaniem

dezynfekcji ?cieków komunalnych

dezynfekcji ?cieków przemys?owych

dezynfekcji ?cieków w celu wtórnego wykorzystania w rolnictwie (nawadnianie) i w parkach

dezynfekcji wody w basenach i Aquaparkach

dezynfekcji wody s?odkiej i morskiej w hodowlach wodnych

dezynfekcji wody w zamkni?tych systemach przemys?owych w po??czeniu z innymi technologiami

dezynfekcji wody w innych ga??ziach przemys?u w po??czeniu z innymi technologiami

Systemy UV firmy LIT do dezynfekcji powietrza i powierzchni:

dla obiektów i produkcji w przemy?le spo?ywczym i farmaceutycznym

dla rolnictwa

dla placówek medycznych

dla obiektów u?yteczno?ci publicznej

dla transportu

LIT produkuje szerokie spektrum systemów UV i proponuje szereg rozwi?zań technologicznych na nich opartych, s?u??cych do dezynfekcji wody, powietrza, powierzchni w ró?nych ga??ziach przemys?u i obiektach u?yteczno?ci publicznej.

Specjali?ci LIT s? gotowi na ?yczenie klienta szybko dobra? odpowiednie urz?dzenie UV wraz z jego optymalnym wyposa?eniem zapewniaj?cym niezawodno?? i maksymalne ekonomicznie rozwi?zania dla konkretnego obiektu w okre?lonych warunkach u?ytkowania.

LIT proponuje szerok? gam? systemów UV, oczyszczaj?cych wody naturalne, przemys?owe, ?cieki, wody specjalne o ró?nej wydajno?ci w zale?no?ci od jako?ci wody i wymaganym stopniu dezynfekcji oraz warunków pracy.

Ca?a linia produkcyjna seryjnych systemów UV przechodzi obowi?zkow? certyfikacj?, a ich wyposa?enie posiada atesty zgodne z mi?dzynarodowymi standardami: ?VGW (Austria), DVGW (Niemcy), USEPA (USA), PZH (Polska).

DUV - grupa urz?dzeń, w których lampy s? montowane równoleg?e do kierunku przep?ywu dezynfekowanego strumienia wody.

DUV Pro - grupa urz?dzeń, w których lampy s? montowane prostopad?e do kierunku przep?ywu dezynfekowanego strumienia wody.

MLP - grupa kana?owych (modu?owych) urz?dzeń, w których kasety z lampami (modu?y) montowane s? równoleg?e do kierunku przep?ywu dezynfekowanego strumienia wody.

MLV - grupa kana?owych (modu?owych) urz?dzeń, w których kasety z lampami (modu?y) montowane s? prostopad?e do kierunku przep?ywu strumienia dezynfekowanej wody.

Automatyka urz?dzeń UV LIT jest oparta na nowoczesnych systemach elektronicznych ?wiatowych producentów takich jak SIEMENS, VIPA, Schneider Electric. Systemy UV wyposa?one s? w czujniki kontroli intensywno?ci UV ró?nej klasy, zarówno w?asnej produkcji, jak i wiod?cych ?wiatowych producentów. Wszystkie urz?dzenia LIT( z wyj?tkiem niedu?ych ) wyposa?one s? w system regulacji mocy UV.

W swoich systemach LIT stosuje niezawodne chemiczne i/lub mechaniczne systemy oczyszczania kwarcowych os?on, w zale?no?ci od warunków eksploatacyjnych i ?yczenia klienta.

Do dezynfekcji ró?nych typów wody i ró?norodnych warunków stosowania LIT produkuje szerok? gam? urz?dzeń, które dziel? si? na cztery grupy: DUV, DUV pro, MLP i MLV.

Konfiguracja pola lampowego w urz?dzeniach UV, system wyrównania i mieszania strumienia cieczy okre?laj? efektywno?? energetyczn? i niezawodno?? dezynfekcji UV przy minimalnych stratach ci?nienia. W opracowanych przez firm? LIT urz?dzeniach UV szczegó?owo uwzgl?dniono wskazane powy?ej aspekty dla ró?norodnych typów wód i warunków pracy.

Dlatego ka?da z grup – DUV, DUV pro, MLP i MLV- dziel? si? na serie: A, B, E, K, G, F, N – w zale?no?ci od jako?ci dezynfekowanej wody, przede wszystkim od jej przepuszczalno?ci (transmitancji) w zakresie UV. Urz?dzenia ka?dej serii nale?y stosowa? we wskazanym dla niego zakresie transmitancji (τ) dezynfekowanej wody z punktu widzenia maksymalnej efektywno?ci wykorzystania promieniowania UV i minimalizacji strat ci?nienia.

Podstaw? dowolnego systemu do dezynfekcji UV wody, powietrza i powierzchni jest ?ród?o UV (lampa). Charakterystyki lamp UV (moc, sprawno??, gabaryty, ?ywotno??, cena itd.) okre?laj? w?a?ciwo?ci i mo?liwo?ci aparatu.

We w?asnych systemach UV LIT stawia przede wszystkim na lampy niskiego ci?nienia i ich nowe pokolenie – lampy amalgamatowe, które s? obecnie najbardziej energooszcz?dnym i ekonomicznie bezpiecznym ?ród?em promieniowania UV (w specjalnych rozwi?zaniach LIT stosuje równie? i inne typy lamp). Szeroka gama tych lamp od 15 W do 1kW ze sprawno?ci? ok.40% i ?ywotno?ci? do 16 tys. godzin zarówno w?asnej produkcji jak i od przoduj?cych ?wiatowych producentów pozwoli?a LIT stworzy? energooszcz?dne systemy UV o dowolnej wydajno?ci, dostarczaj?c klientom jako?ciowe ?ród?o UV w dowolnym czasie i do ka?dego miejsca na ?wiecie.

Od chwili powstania naszej firmy bardzo du?o uwagi udzielamy wspó?pracy z biurami projektowymi i projektantami.

Oto nasze us?ugi, które proponujemy biurom projektowym i projektantom:

 • Udost?pniamy pe?n? informacj? o urz?dzeniach naszej firmy
 • Pomagamy w projektowaniu
 • Konsultujemy mo?liwe schematy zastosowań naszych urz?dzeń
 • Wspó?pracujemy przy realizacji projektów
 • Wyja?niamy szczegó?y monta?u i uruchomienia naszych sytemów.
 • Dajemy pe?n? informacj? o obs?udze urz?dzeń
 • Zapraszamy projektantów do udzia?u w planowanych przez nas projektach

Jako?? przedstawionych przez nas us?ug, urz?dzeń oraz ich bezpieczeństwo ekologiczne jest
potwierdzone przez odpowiednie certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001.

Materia?y do projektowania, które u?atwi? i usprawni? Wasz? prac?, otrzymacie Państwo po wys?aniu do nas zapytania na adres:
poland@lit-uv.com

LIT Polska
Polska, ?ód?
Tel. +48 603 304 366
Tel. +48 601 223 928
Email: poland@lit-uv.pl

LIT Duna
W?gry, Budapeszt
Tel.: +36 1 239 5268
Email: hungary@lit-uv.com

LIT UV Elektro
Niemcy, Erfurt
Tel.: +49 3643 48999 0
Email: germany@lit-uv.com

LIT Azja
Chiny, Pekin
Tel.: +86 139 111 639 97
Email: asia@lit-uv.com

LIT UV Europe
Holandia, Eindhoven
Tel.: +31 402 240 730
Email: info@lit-uv.com

LIT Turcja
Turcja, Stambu?
Tel.: +90 212 945 0 269
Email: turkey@lit-uv.com

LIT Moscow
Rosja, Moskwa
Tel.: +7 495 733 9526
Email: lit@lit-uv.com

Napisz do nas

Dzi?kujemy za zainteresowanie naszymi produktami! Prosz? wype?ni? pola formularza i klikn?? ?Wy?lij” Wszystkie pola powinny by? wype?nione. Wy?lemy odpowied? niezw?ocznie.

Imi?
Firma
Miasto
Email
Telefon (+48)
Wiadomo??

Wype?niaj?c niniejszy formularz wyra?am zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych

CASE STUDY

UZDATNIANIE WODY Z REZERWOWEGO UJ?CIA (?RóD?A)

Stacja Uzdatniania Wody z rzeki Dunaj, Wiedeń

HISTORIA PROJEKTU

Wiedeń jest jedyn? europejsk? stolic? zaopatruj?c? w wod? pitn? w ca?o?ci pochodz?c? z wysokich Alp . Pierwsze projekty dotycz?ce wykorzystania ?róde? alpejskich jako ?róde? wody pitnej powsta?y ju? w 1 864 roku. Eksploatowane od 1864 ruroci?gi o d?ugo?ci kilkuset kilometrów odprowadzaj?ce w sposób grawitacyjny wod? ze szczytów, s? konstrukcj? z?o?on? , ale energooszcz?dn?( unikni?to kosztów przepompowywania.) Eksploatacja takiego rodzaju obiektów zawsze wi??e si? z konieczno?ci? monitorowania ca?ej trasy od ?ród?a do konsumenta. W razie wyst?pienia sytuacji nadzwyczajnej lub jakichkolwiek awarii znalezienie przyczyny i jej wyeliminowanie mo?e zaj?? du?o czasu. W takich przypadkach Wodoci?gi miasta Wiedeń przewidzia?y rezerwowe uj?cie wody, spod koryta rzeki Dunaj. Uj?cie znajduje si? na terenie miasta.

SCHEMAT UZDATNIANIA WODY

Obiekt sk?ada si? z dwóch linii o ??cznej wydajno?ci 43 tysi?ce m3/doba( stanowi to ok.11% ca?kowitego zapotrzebowania mieszkańców Wiednia w wod? pitn?.)

Jako?? wody z uj?cia spod koryta rzeki pozwala na wykorzystanie tej wody do picia jedynie poddaj?c j? tylko dezynfekcji UV. Grunt koryta rzeki pe?ni rol? wst?pnego filtra.

WIELOSTOPNIOWA DEZYNFEKCJA

Jako pierwszy stopień dezynfekcji wykorzystano ultrafiolet. W drugim etapie dezynfekcji zastosowano dwutlenek chloru . Dwutlenek chloru przygotowuje si? na miejscu mieszaj?c kwas solny z podchlorynem sodu rozcieńczaj?c wod?. Zastosowanie dwutlenku chloru pozwala utrzyma? higien? ruroci?gu w odpowiednim stanie oraz minimalizuje mo?liwo?? powstania ubocznych zwi?zków halogenoorganicznych. Dwutlenek chloru jest wprowadzany po lampach UV. Urz?dzenia UV s? umieszczone bezpo?rednio na wej?ciu wody do budynku rozdzielni. Ruroci?g DN600 doprowadzaj?cy wod? z uj?? rozdziela si? na dwie nitki DN500 na których zamontowano po jednym urz?dzeniu do dezynfekcji UV promieniowaniem.

JAK DOBRA? PRAWID?OWO URZ?DZENIA UV?

Austria wraz z Niemcami uregulowa?y prawnie zastosowanie UV jako podstawowej metody dezynfekcji wody. Urz?dzenia stosowane na terytorium danego państwa powinny zosta? poddane testowi biologicznemu , który wyka?e ,?e system UV zapewnia wymagan? dezynfekcyjn? dawk? 40mJ/cm2 dla okre?lonej jako?ci wody i przep?ywu. W przypadku projektu Donauinsel Nord system UV przeszed? testy biologiczne zgodne z austriack? norm? ?NORM M 5873-1 i otrzyma? certyfikat ?VGW. Zgodnie z certyfikatem przy zapewnieniu dawki promieniowania 40mJ/cm2,minimalna transmitancja i minimalna warto?? nat??enia s? podawane dla ka?dej warto??i przep?ywu dzi?ki wykorzystaniu certyfikowanego czujnika UV( po jednym czujniku na urz?dzenie) w po??czniu z zewn?trznymi przep?ywomierzami. Je?eli warto?? nat??enia mierzonego przez czujnik UV spadnie poni?ej warto?ci granicznych(okre?lonych w certyfikacie) lub przep?yw przez urz?dzenie(rejestrowany przez zewn?trzne przep?ywomierze) przekroczy maksymaln? wyznaczon? przez certyfikat warto??, wej?ciowa zasuwa zbiornika(rezerwuaru kontaktowego) zamyka si?, a woda rur? zrzutow? zostaje odprowadzona do Dunaju. Jednocze?nie zostaje zatrzymane dozowanie dwutlenku chloru.

Schemat technologiczny stacji uzdatniania wody Donauinsel Nord.

WNIOSKI

Zrealizowany schemat uzdatniania wody :

 • Maksymalnie zwi?kszy? rol? uzdatniania wody z rezerwowego zbiornika
 • Zabezpiecza d?ugotrwa?y efekt dezynfekcji oraz ochron? rur
 • Eliminuje mo?liwo?? powstawania szkodliwych produktów
 • Eliminuje mo?liwo?? korzystania z niedezynfekowanej wody
久久免费视频,久热香蕉在线视频免费,免费观看男女性高视频